مدیپن

شوینده های غیرصابونی مدیپن نسل جدیدی از پاک کننده های پوست هستند که عوارض صابون را ندارند. صابون مدیپن سبز برای پوست حساس، پن درماتولوژیک مخصوص پوست خشک.