بامپ ایریزر

یکی از روش های درمان موهای زیرپوستی استفاده از سرم جلوگیری از موهای زیر پوستی بامپ ایریزر و پماد درمان موهای زیرپوستی بامپ ایریزر می باشد.