کره بدن

خرید کره بدن یا بادی باتر آبرسان، مرطوب کننده و نرم کننده حاوی روغن شی باتر، ویتامین سی آردن، دیپ سنس مناسب پوست خیلی خشک، بی یلندا حاوی عصاره پرتقال