هدبند

کاربرد هد بند بسته به مکان متفاوت است. هدبندهای حوله ای آرایشی زنانه در سالن آرایش و هد بندهای ورزشی از نوع کشی و پارچه ای هنگام ورزش استفاده می شوند.